Odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Borovec-elektro.cz, se sídlem Palhanecká 635/20, 747 07 Opava7, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) viz. kontakty.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Preferujeme, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Pokud součástí dodání objednávky byl i vámi zvolený dárek, odstupující je povinnen dárek vrátit za stejných podmínek jako zakoupené zboží. V případě nemožnosti takový dárek vrátit, se vracející částka poníží o jeho hodnotu. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu:

Borovec-elektro.cz
Palhanecká 635/20,
747 07 Opava7


Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.